Lidmaatschap

Lid van de coöperatie CR Delta kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn die zelfstandig of in samenwerking met anderen een rundveebedrijf uitoefenen, en rechtspersonen die zich de rundveeverbetering ten doel stellen.

Voor de volledige tekst en voorwaarden van lidmaatschap gaat u naar de statuten van CR Delta.

De kosten van het CR Delta-lidmaatschap (de contributie) worden jaarlijks vastgesteld en gefactureerd in november en zijn van toepassing op het boekjaar dat loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Voordelen lidmaatschap

  • Leden hebben stemrecht en daarmee inspraak in het beleid van de coöperatie CR Delta en het bedrijf CRV;
  • Leden kunnen worden gekozen in verschillende organen van CR Delta en CRV en hebben daarmee actief invloed op het beleid van de coöperatie en haar onderneming;
  • Leden ontvangen gratis, als onderdeel van het lidmaatschap, de vakbladen Veeteelt of Veeteelt Vlees (naar keuze) en De Boerin;
  • De leden van CR Delta (evenals die van VRV) hebben recht op ledenvoordeel.

Ledenvoordeel
Indien de onderneming CRV voldoende winst maakt, hebben de leden van CR Delta en VRV recht op winstdeling. Dit wordt het ‘ledenvoordeel’ genoemd. De leden van CR Delta en VRV delen mee in de winst van CRV; ook in de winsten die in het buitenland gerealiseerd worden. Het ledenvoordeel wordt uitgekeerd naar rato van de omzet van het lid bij CRV in het betreffende boekjaar.

Ledenmagazine
Het CRV Magazine is bestemd voor de Nederlandse en Vlaamse veehouders, zowel leden als klanten. Enerzijds informeert het magazine de veehouders over de gang van zaken binnen de coöperatie en haar onderneming, anderzijds toont het magazine een breed scala van producten en diensten die de leden van CR Delta en VRV ter beschikking staan.

CR Delta-winterbijeenkomsten
Jaarlijks worden in januari-februari voor elke afdeling de CR Delta-winterbijeenkomsten gehouden.In Nederland kent CR Delta 36 afdelingen melkvee en 1 afdeling vleesvee. Op de agenda komen diverse zaken aan de orde, waaronder:

  • De jaarcijfers van de coöperatie CR Delta en het bedrijf CRV;
  • Het (eventueel) vastgestelde CRV-ledenvoordeel;
  • Actualiteiten uit de afdeling (o.a. verkiezingen) en organisatie (coöperatie en bedrijf);
  • Een actueel thema ter ondersteuning voor het management van het rundveebedrijf;
  • Eens per 5 jaar een discussie met de leden over de fokdoelen per ras;
  • Actuele informatie uit het producten- en dienstenaanbod van het bedrijf CRV.

De data en locaties worden jaarlijks in januari gepubliceerd in het CRV Magazine, Veeteelt en op de websites van CR Delta en CRV (www.crv4all.nl). De leden ontvangen daarnaast een persoonlijke uitnodiging voor de winterbijeenkomst in hun afdeling.

Waarde van het lidmaatschap
CR Delta is een coöperatie met als voornaamste doel: veeverbetering. Dit vraagt om focus op de lange termijn, om continuïteit te kunnen waarborgen. Vanuit dit perspectief levert CR Delta dienstverlening (stamboekregistratie, MPR, bedrijfsinspectie etc.), managementproducten en genetica. Zij levert deze producten en diensten mede via het bedrijf CRV, waarvan CR Delta in Nederland (voor 80%) en VRV in Vlaanderen (voor 20%), gezamenlijk eigenaar zijn.

Daarnaast deelt CR Delta vakkennis met de leden, voor hun bedrijfsvoering. Dit gebeurt via de eerder genoemde media Veeteelt, Veeteelt Vlees en De Boerin, maar ook tijdens de CR Delta-winterbijeenkomsten, websites etc.Klanten van CRV, die géén lid zijn van de coöperatie, ontvangen het CRV Magazine gratis en kunnen zich desgewenst abonneren op Veeteelt, Veeteelt Vlees of De Boerin.