De bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van CR Delta kent 36 afdelingen, 6 kringen, een ledenraad, een hoofdbestuur en drie jongerencommissies.

Afdelingen
Samen met andere CR Delta-leden vormt u lokaal een afdeling. CR Delta kent 36 afdelingen melkvee en 1 afdeling vleesvee. Eén keer per jaar komt u als leden van uw afdeling bij elkaar op de CR Delta-winterbijeenkomst. Tijdens deze ledenbijeenkomst worden nieuwe bestuurders gekozen of herkozen; elke afdeling kent 3 bestuursleden.

Verder neemt u kennis van het reilen en zeilen van uw afdeling, de coöperatie en haar onderneming CRV. Ook worden de jaarcijfers en het ledenvoordeel met u besproken én is er een actueel thema, dat bedoeld is om een stuk vakkennis te delen. Na afloop is er tijd voor een gezellige ontmoeting en kunt u napraten met uw collega’s en de mensen van de organisatie.

Kringen
Zes afdelingen vormen tezamen een kring. CR Delta kent 36 afdelingen melkvee en dus 6 kringen. Deze kringen vormen de schakel tussen de afdelingen en het hoofdbestuur. Vanuit de kring komt de voordracht – aan de ledenraad – voor de leden van het hoofdbestuur van de coöperatie, maar ook de voordracht van leden van de fokkerijraad en inforaad van CRV.
De kringbesturen vergaderen per regio:

• Regio Noord (kring 1 en 2)

Kring Noord

Bekijk hier de afdelingsbestuurders regio Noord

 

• Regio Oost (kring 3 en 4)

Plattegrond-oost

Bekijk hier de afdelingsbestuurders regio Oost

 

• Regio Zuidwest (kring 5 en 6)

 

Plattegrond-zuid

Bekijk hier de afdelingsbestuurders regio Zuidwest

 

Ledenraad
Alle afdelingsbestuurders tezamen (37 afdelingen met elk 3 bestuurders) vormen de ledenraad van CR Delta. De Ledenraad bestaat daarmee uit 111 leden-veehouders en zij is het ‘hoogste orgaan’ in de coöperatie.

De ledenraad heeft alle bevoegdheden die in de wet zijn toegekend aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij daarvan in de statuten wordt afgeweken. Zie hiervoor verder de statuten van CR Delta.

De besluitvorming van beide aandeelhouders – CR Delta en VRV – loopt vanuit de beide ledenraden via de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) naar het bedrijf, zoals in dit schema is weergegeven:

303-14-Organogram-website

Hoofdbestuur CR Delta
Het hoofdbestuur van CR Delta bestaat uit 6 leden-veehouders en heeft tot taak de coöperatie te besturen. Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar.

Hoofdbestuur_CRVSamenstelling van het hoofdbestuur

  • W. (Wietse) Duursma, Bellingwolde
  • A.P.H.J. (Fons) Kersten, Sevenum, vicevoorzitter (en plv. voorzitter)
  • G.A.E.J. (Linda) de Groot, Rossum
  • S. (Sjoerd) Schaap, Tirns
  • P. (Peter) Schrijver, Gorssel
  • G. (Gert-Jan) Verploeg, Buurmalsen

Naast het hoofdbestuur kent CR Delta diverse raden en commissies, die het hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen, waaronder de fokkerijraad, de inforaad en jongerencommissies.

Jongerencommissies
CR Delta kent drie jongerencommissies, in elke regio één. Elke jongerencommissie kent twaalf leden. Uit iedere afdeling van CR Delta wordt één jongere gevraagd door het afdelingsbestuur, in samenspraak met de jongerencommissie, om hier op persoonlijke titel deel van uit te maken. Affiniteit en interesse in de veehouderij en CR Delta in het bijzonder zijn voorwaarden om toe te kunnen treden. De maximale leeftijd bij aantreden van een lid is 26 jaar. De zittingsduur is vier jaar en men is niet herkiesbaar. Leden van de jongerencommissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het afdelingsbestuur, de fokkerijraad, de inforaad of het hoofdbestuur.

Bestuurlijke organisatie CRV
De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CRV. De RvC benoemt de leden van de directie, en staat haar met raad terzijde. Alle leden van het hoofdbestuur van CR Delta zijn tevens lid van de RvC. Daarnaast bestaat de RvC uit één ‘onafhankelijk’ voorzitter (veehouder), twee VRV-hoofdbestuurders en drie externe commissarissen. Voor de samenstelling van de RvC gaat u naar de website van CRV.

Fokkerijraad en Inforaad
Leden-veehouders van CR Delta (en VRV) hebben ook zitting in verschillende adviesraden van CRV, zoals de Fokkerijraad en de Inforaad. Voor de samenstelling van deze raden gaat u naar de website van CRV.