Toezicht kwaliteit

Voor het toezicht op de kwaliteit en gebruik van de data heeft CR Delta verschillende commissies met in- en externe toezichthouders ingesteld.

  • Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
  • Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
  • Geschillen Commissie (GC)

Commissie Toezicht Erkenning Gegevensverzameling (CTEG)
De Commissie Toezicht Erkenning Gegevensverzameling is ingesteld door CR Delta en heeft primair tot taak het houden van toezicht op de naleving van de reglementen. Hiertoe heeft het hoofdbestuur zijn bevoegdheden op dit terrein aan de commissie gedelegeerd.

Ter uitvoering van de primaire taak behandelt de commissie de resultaten van kwaliteitscontroles (uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de reglementen) en draagt zij zorg voor het opstellen, aanpassen en actualiseren van de reglementen, die vervolgens worden vastgesteld door het hoofdbestuur van CR Delta. De commissie is bevoegd sancties op te leggen indien er niet conform de reglementen is gehandeld.

De commissie is ook adviesorgaan voor directie en hoofdbestuur en heeft een coördinerende functie voor de kwaliteitscontrole binnen CR Delta en de contractorganisaties. In dit verband rapporteert de commissie jaarlijks door middel van het jaarverslag aan het hoofdbestuur en de leden. De commissie vergadert minimaal twee maal per jaar.

De commissie bestaat uit vier leden die voortkomen uit het hoofdbestuur van CR Delta en één afgevaardigde uit de contractorganisaties. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Samenstelling CTEG
– G.A.E.J. (Linda) de Groot, Rossum; namens hoofdbestuur CR Delta
– S. (Sjoerd) Schaap, Tirns; namens hoofdbestuur CR Delta; voorzitter
– J. Hoegen, Garderen; namens de contractorganisaties
– vacature

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens houdt toezicht op de naleving van het protocol ‘De omgang door CRV met de toegang tot de CRV Iris-dierendatabase’. Ook beoordeelt CTGG de rechtmatigheid van verstrekkingen op basis van het protocol in de Nederlandse en Vlaamse markt. De commissie heeft een adviserende rol richting de directie van CRV.

Samenstelling CTGG
– De heer J. Honkoop BI RI, Soest; voorzitter
– Mevrouw mr. M.J. Bonthuis, Groningen

Geschillencommissie (GC)
De geschillencommissie van CR Delta heeft tot taak om geschillen tussen de coöperatie en haar leden en klanten op te lossen zonder tussenkomst van de burgerlijke rechter. Daarnaast treedt deze commissie op als beroepscommissie voor bepaalde met name genoemde besluiten die door of namens het hoofdbestuur genomen zijn, waaronder die van de CTEG. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de ledenraad. Onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie is het lidmaatschap van een bestuurlijk orgaan van CR Delta of het bekleden van een door CR Delta bezoldigde functie. Minimaal één van de commissieleden is jurist.

Samenstelling GC
– Mr. J.K. Verschoof, Wassenaar; voorzitter
– C.P. van Burgsteden, Oosterwolde
– H.J.A. van Schip, Beesd